Campania Anti-Narcotice


Ce spune LEGEA?:HOTARARE nr. 1.489 din 18 decembrie 2002
privind infiintarea Agentiei Nationale Antidrog
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002
In temeiul art. 107 din Constitutie,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Se infiinteaza Agentia Nationala Antidrog, denumita in continuare Agentie, organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului de Interne.
ART. 2
Agentia stabileste conceptia de ansamblu si asigura coordonarea unitara, pe baza unei strategii nationale, a luptei impotriva traficului si consumului ilicit de droguri, desfasurata de catre autoritatile competente, de alte institutii ale statului si de organizatii neguvernamentale, centralizeaza si monitorizeaza rezultatele cooperarii dintre institutiile abilitate romane si institutiile si organizatiile straine cu atributii in acest domeniu.
ART. 3
(1) Agentia se afla in coordonarea unui secretar de stat din Ministerul de Interne, numit prin decizie de catre primul-ministru, care indeplineste si functia de presedinte.
(2) Presedintele este ordonator de credite si reprezinta Agentia in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
(3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii care sunt obligatorii pentru toate institutiile statului implicate in lupta antidrog. Presedintele Agentiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea de elaborare a Strategiei nationale antidrog si a planurilor de actiune adoptate si actioneaza pentru aplicarea acestora;
b) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Ministerului de Interne;
c) urmareste si controleaza aplicarea deciziilor proprii, a conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si propune masuri pentru realizarea conditiilor in vederea integrarii in structurile europene sau in alte organisme internationale;
d) avizeaza, in conditiile legii, infiintarea organismelor neguvernamentale care desfasoara activitati complementare de prevenire a traficului si consumului ilicit de droguri si coopereaza cu acestea in realizarea scopului pentru care au fost create;
e) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu;
f) aproba statul de functii al Agentiei, conduce aparatul propriu, numeste si elibereaza din functie personalul propriu.
(4) Presedintele Agentiei este sprijinit in activitatea sa de un director general, care este si inlocuitorul de drept al acestuia.
(5) Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 4
(1) In structura Agentiei se constituie si functioneaza urmatoarele compartimente:
a) Directia de evaluare-coordonare, care constituie banca de date a Agentiei cu privire la productia, traficul si consumul ilicit de droguri si spalarea capitalurilor, elaboreaza studii si sinteze privind fenomenul drogurilor, coordoneaza actiuni cu grad mare de complexitate ce necesita implicarea mai multor ministere si monitorizeaza operatiunile cu precursori folositi la fabricarea ilicita a drogurilor;
b) Directia pentru prevenirea consumului ilicit de droguri si de coordonare a activitatii la nivel national a centrelor de prevenire si consiliere antidrog;
c) Directia resurse umane si financiare, care coordoneaza atribuirea de resurse financiare Agentiei, elaboreaza documentatia necesara pentru punerea in aplicare a programelor de finantare si gestioneaza aspectele legate de resursele umane, economice si tehnice ale Agentiei;
d) Directia de relatii internationale, care coordoneaza activitatile de cooperare si colaborare cu institutiile similare din strainatate;
e) Observatorul roman pe droguri si toxicomanii, care stabileste indicatorii si criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor;
f) Compartimentul audit.
(2) Prin decizie a presedintelui Agentiei, in cadrul directiilor pot fi constituite servicii si birouri.
ART. 5
(1) Agentia are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza Strategia nationala antidrog si planul sau de actiune si le supune spre aprobare Guvernului, urmarind modul de aplicare a acestora;
b) asigura coordonarea in domeniu intre institutiile, organizatiile guvernamentale si neguvernamentale implicate in activitatile din Strategia nationala antidrog;
c) elaboreaza, monitorizeaza, avizeaza si coordoneaza programe nationale de combatere a productiei si traficului ilicit de droguri si a spalarii de bani rezultati din astfel de activitati;
d) elaboreaza, monitorizeaza, avizeaza si coordoneaza, dupa caz, programe nationale de prevenire a consumului ilicit de droguri;
e) coordoneaza activitatea de prevenire la nivel national a centrelor de prevenire si consiliere antidrog;
f) asigura legatura cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor si a Dependentei de Droguri si cu alte organisme internationale in domeniu;
g) realizeaza si coordoneaza la nivel national activitatile de colectare, analiza si difuzare a datelor si informatiilor despre droguri si toxicomanie, cu pastrarea confidentialitatii conform legii;
h) stabileste indicatorii si criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor;
i) centralizeaza, analizeaza si sintetizeaza toate datele furnizate de autoritatile, institutiile si organizatiile implicate;
j) intocmeste, pe baza datelor furnizate, raportul anual privind evolutia si nivelul traficului si consumului de droguri, pe care il inainteaza Guvernului Romaniei si organismelor internationale abilitate sa asigure aplicarea prevederilor conventiilor internationale, in conformitate cu acordurile ratificate de Romania;
k) elaboreaza studii, sinteze, analize de fenomen in domeniul luptei antidrog, actionand prin materiale publicate pentru prevenirea si limitarea productiei, traficului si consumului ilicit de droguri;
l) face propuneri de armonizare, actualizare si adaptare a legislatiei in domeniu cu reglementarile internationale, in baza datelor legate de amploarea si caracteristicile nationale ale traficului si consumului de droguri, sau initiaza si fundamenteaza acte normative in domeniu;
m) initiaza, coordoneaza sau avizeaza, dupa caz, activitati de cercetare in domeniu;
n) gestioneaza resursele necesare programelor prevazute de Agentie si controleaza implementarea acestora;
o) gestioneaza si administreaza resursele umane, economice si tehnice ale Agentiei;
p) evalueaza semestrial sau ori de cate ori se impune stadiul realizarii Strategiei nationale antidrog;
q) exercita si alte atributii in domeniu, potrivit legii.
(2) Activitatile prevazute la alin. (1) se desfasoara fara a se produce imixtiuni in competentele si activitatile specifice fiecarei institutii.
ART. 6
(1) Ministerele si institutiile publice centrale si locale cu responsabilitati in lupta impotriva traficului si consumului de droguri au obligatia sa furnizeze, la cererea Agentiei, datele referitoare la fenomenul drogurilor.
(2) La solicitarea Agentiei, ministerele si institutiile implicate asigura participarea unor specialisti pentru coordonarea actiunilor de amploare, precum si sprijin tehnic si logistic la activitatile comune.
ART. 7
(1) Agentia beneficiaza de personal propriu, care poate fi incadrat permanent pe statul de functii al acesteia sau poate fi detasat pe o perioada limitata de la alte institutii ale statului.
(2) Numarul maxim de posturi stabilit pentru Agentie este de 40, exclusiv demnitarul si posturile aferente cabinetului acestuia.
ART. 8
(1) Agentia efectueaza evaluari semestriale sau anuale. La aceste evaluari pot fi invitati reprezentantii institutiilor publice si private cu atributii in domeniu si cei ai organizatiilor neguvernamentale, precum si experti din urmatoarele sectoare de activitate:
a) Secretariatul General al Guvernului;
b) Ministerul Administratiei Publice;
c) Formatiunea centrala de reprimare a traficului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane;
d) Directia de combatere a criminalitatii organizate si antidrog din cadrul Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie;
e) Institutul National de Criminologie;
f) formatiunea de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vamilor;
g) formatiunea de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera;
h) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei;
i) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii;
j) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului;
k) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;
l) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Apararii Nationale;
m) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
n) Oficiul Nationale de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
o) Serviciul Roman de Informatii;
p) Serviciul de Informatii Externe;
q) reprezentanti ai unor organisme internationale si/sau ai unor agentii similare din alte state.
(2) Concluziile desprinse in urma analizelor stau la baza actiunilor desfasurate de Agentie si de institutiile implicate.
ART. 9
(1) Agentia este finantata integral de la bugetul de stat.
(2) Agentia poate beneficia de donatii si sponsorizari, in conditiile legii.
ART. 10
(1) Pentru functionarea Agentiei Guvernul va transmite in administrarea acesteia imobilele necesare din domeniul public sau privat al statului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Agentia are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale, precum si alte bunuri, mobilier, aparatura, echipamente electronice si tehnica de calcul necesare functionarii acesteia in conditii optime.
ART. 11
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Agentia va elabora regulamentul de organizare si functionare, care se aproba de presedinte.
ART. 12
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 534/1999 privind infiintarea Comitetului Interministerial de Lupta impotriva Drogurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 12 iulie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.