Comisia diriginţilor - Responsabil prof. Livia-Constantina Dinu

prof. Mihaela Hrean, clasa a V-a A

prof. Livia-Constantina Dinu, clasa a VI-a A

prof. Elena-Dulcinica Sandu, clasa a VII-a A

prof. Cristina Pravăț, clasa a VIII-a A

prof. Oana-Maria Dobre-Nicolae, clasa a IX-a A

prof. Alina Turcu, clasa a IX-a B

prof. Maria Maier, clasa a IX-a C

prof. Silvia-Lidia Nicodim, clasa a IX-a D

prof. Luminița-Venera Gal, clasa a IX-a F

prof. dr. Ștefan-Sava Grigorescu, clasa a IX-a G

prof. Sorin Bardac, clasa a X-a A

prof. Daniela-Mihaela Ercuţă, clasa a X-a B

prof. Roxana Stanciu, clasa a X-a C

prof. Niculina Stan, clasa a X-a D

prof. Cătălina Haidingher, clasa a X-a F

prof. dr. Ion Tilea, clasa a X-a G

prof. Tiberiu Man, clasa a XI-a A

prof. Violeta-Camelia Lupașcu, clasa a XI-a B

prof. Otilia Popescu, clasa a XI-a C

prof. Nicoleta Grigore, clasa a XI-a D

prof. Gabriela Untariu, clasa a XI-a F

prof. Alina-Emilia Donosă, clasa a XI-a G

prof. Eugenia Pavăl, clasa a XII-a A

prof. Luminiţa Mihai, clasa a XII-a B

prof. Maria Voicu, clasa a XII-a C

prof. Sorin-Gabriel Popa-Popescu, clasa a XII-a D

prof. Georgeta Lazăr, clasa a XII-a F

prof. dr. Despina Dumitru, clasa a XII-a G